Sản phẩm Kích thước cơ sở Đơn vị tính Khả năng chịu tải
theo TC TCVN 10333-3:2014
Tấm chắn rác bê tông
tính năng cao

HPC-GVC 41053
300x394x80 Tấm 250KN

 

Kích thước tham khảo định hình cho lưới chắn rác bằng bê tông tính năng cao 300x394x80

● Dự án sử dụng Tấm chắn rác bê tông tính năng cao HPC-GVC 41057: Đường Cao tốc Hạ Long Vân Đồn